Türk Ceza Kanunu TCK'da Düzenlenen Suçlar

Sosyal medyada paylaş:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş olup, 12.10.2004 tarihinde 25611 sayılı Resmi Gazetede yayına girmiştir. Söz konusu kanun toplamda 345 madde içermektedir. TCK’da düzenlenen suçlar ve kanun maddeleri şöyledir;

Uluslararası Suçlar
TCK Madde 76- Soykırım
TCK Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar
TCK Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı
TCK Madde 80- İnsan Ticareti
Hayata Karşı Suçlar
TCK Madde 81- Kasten öldürme
TCK Madde 82- Nitelikli Kasten öldürme
TCK Madde 83- Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
TCK Madde 84- İntihara yönlendirme
TCK Madde 85- Taksirle öldürme
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
TCK Madde 86- Kasten yaralama
TCK Madde 87- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
TCK Madde 88- Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
TCK Madde 89- Taksirle yaralama
TCK Madde 90- İnsan üzerinde deney
TCK Madde 91- Organ veya doku ticareti
İşkence ve Eziyet
TCK Madde 94- İşkence
TCK Madde 95- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
TCK Madde 96- Eziyet
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
TCK Madde 97- Terk
TCK Madde 98- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
TCK Madde 99- Çocuk düşürtme
TCK Madde 100- Çocuk düşürme
TCK Madde 101- Kısırlaştırma
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
TCK Madde 102- Cinsel saldırı
TCK Madde 103- Çocukların cinsel istismarı
TCK Madde 104- Reşit olmayanla cinsel ilişki
TCK Madde 105- Cinsel taciz
Hürriyete Karşı Suçlar
TCK Madde 106- Tehdit
TCK Madde 107- Şantaj
TCK Madde 108- Cebir
TCK Madde 109- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
TCK Madde 112- Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
TCK Madde 113- Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
TCK Madde 114- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
TCK Madde 115- İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
TCK Madde 116- Konut dokunulmazlığının ihlali
TCK Madde 117- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
TCK Madde 118- Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
TCK Madde 120- Haksız arama
TCK Madde 121- Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
TCK Madde 122- Nefret ve ayırımcılık
TCK Madde 123- Kişilerin huzur ve sükununu bozma
TCK Madde 124- Haberleşmenin engellenmesi
Şerefe Karşı Suçlar
TCK Madde 125- Hakaret
TCK Madde 129- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
TCK Madde 130- Kişinin hatırasına hakaret
TCK Madde 131- Soruşturma ve kovuşturma koşulu
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
TCK Madde 132- Haberleşmenin gizliliğini ihlal
TCK Madde 133- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
TCK Madde 134- Özel hayatın gizliliğini ihlal
TCK Madde 135- Kişisel verilerin kaydedilmesi
TCK Madde 136- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
TCK Madde 138- Verileri yok etmeme
Malvarlığına Karşı Suçlar
TCK Madde 141- Hırsızlık
TCK Madde 142- Nitelikli hırsızlık
TCK Madde 148- Yağma
TCK Madde 149- Nitelikli yağma
TCK Madde 151- Mala zarar verme
TCK Madde 152- Mala zarar vermenin nitelikli halleri
TCK Madde 153- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
TCK Madde 154- Hakkı olmayan yere tecavüz
TCK Madde 155- Güveni kötüye kullanma
TCK Madde 156- Bedelsiz senedi kullanma
TCK Madde 157- Dolandırıcılık
TCK Madde 158- Nitelikli dolandırıcılık
TCK Madde 160- Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
TCK Madde 161- Hileli iflâs
TCK Madde 162- Taksirli iflas
TCK Madde 163- Karşılıksız yararlanma
TCK Madde 164- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
TCK Madde 165 – Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
TCK Madde 166- Bilgi vermeme
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
TCK Madde 170- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
TCK Madde 171- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
TCK Madde 172- Radyasyon yayma
TCK Madde 173- Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
TCK Madde 174- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
TCK Madde 175- Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
TCK Madde 176- İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
TCK Madde 177- Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
TCK Madde 178- İşaret ve engel koymama
TCK Madde 179- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
TCK Madde 180- Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
Çevreye Karşı Suçlar
TCK Madde 181- Çevrenin kasten kirletilmesi
TCK Madde 182- Çevrenin taksirle kirletilmesi
TCK Madde 183- Gürültüye neden olma
TCK Madde 184- İmar kirliliğine neden olma
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
TCK Madde 185- Zehirli madde katma
TCK Madde 186- Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
TCK Madde 187- Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
TCK Madde 188- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
TCK Madde 190- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
TCK Madde 191- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
TCK Madde 193- Zehirli madde imal ve ticareti
TCK Madde 194- Sağlık için tehlikeli madde temini
TCK Madde 195- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
TCK Madde 196- Usulsüz ölü gömülmesi
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
TCK Madde 197- Parada sahtecilik
TCK Madde 198- Paraya eşit sayılan değerler
TCK Madde 199- Kıymetli damgada sahtecilik
TCK Madde 200- Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
TCK Madde 202- Mühürde sahtecilik
TCK Madde 203- Mühür bozma
TCK Madde 204- Resmi belgede sahtecilik
TCK Madde 205- Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
TCK Madde 206- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
TCK Madde 207- Özel belgede sahtecilik
TCK Madde 208- Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
TCK Madde 209- Açığa imzanın kötüye kullanılması
TCK Madde 210- Resmi belge hükmünde belgeler
Kamu Barışına Karşı Suçlar
TCK Madde 213- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
TCK Madde 214- Suç işlemeye tahrik
TCK Madde 215- Suçu ve suçluyu övme
TCK Madde 216- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
TCK Madde 217- Kanunlara uymamaya tahrik
TCK Madde 219- Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
TCK Madde 220- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
TCK Madde 223- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
TCK Madde 224- Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
TCK Madde 225- Hayasızca hareketler
TCK Madde 226- Müstehcenlik
TCK Madde 227- Fuhuş
TCK Madde 228- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
TCK Madde 229- Dilencilik
Aile Düzenine Karşı Suçlar
TCK Madde 230- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
TCK Madde 231- Çocuğun soybağını değiştirme
TCK Madde 232- Kötü muamele
TCK Madde 233- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
TCK Madde 234- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
TCK Madde 235- İhaleye fesat karıştırma
TCK Madde 236- Edimin ifasına fesat karıştırma
TCK Madde 237- Fiyatları etkileme
TCK Madde 238- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
TCK Madde 239- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
TCK Madde 240- Mal veya hizmet satımından kaçınma
TCK Madde 241- Tefecilik
Bilişim Alanında Suçlar
TCK Madde 243- Bilişim sistemine girme
TCK Madde 244- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
TCK Madde 245- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
TCK Madde 245/A- Yasak cihaz veya programlar
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
TCK Madde 247- Zimmet
TCK Madde 250- İrtikap
TCK Madde 251- Denetim görevinin ihmali
TCK Madde 252- Rüşvet
TCK Madde 255- Nüfuz ticareti
TCK Madde 256- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
TCK Madde 257- Görevi kötüye kullanma
TCK Madde 258- Göreve ilişkin sırrın açıklanması
TCK Madde 259- Kamu görevlisinin ticareti
TCK Madde 260- Kamu görevinin terki veya yapılmaması
TCK Madde 261- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
TCK Madde 262- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
TCK Madde 263- Kanuna aykırı eğitim kurumu
TCK Madde 264- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
TCK Madde 265- Görevi yaptırmamak için direnme
TCK Madde 266- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma
Adliyeye Karşı Suçlar
TCK Madde 267- İftira
TCK Madde 268- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
TCK Madde 270- Suç üstlenme
TCK Madde 271- Suç uydurma
TCK Madde 272- Yalan tanıklık
TCK Madde 275- Yalan yere yemin
TCK Madde 276- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
TCK Madde 277- Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs
TCK Madde 278- Suçu bildirmeme
TCK Madde 279- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
TCK Madde 280- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
TCK Madde 281- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
TCK Madde 282- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
TCK Madde 283-  Suçluyu kayırma
TCK Madde 284- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
TCK Madde 285- Gizliliğin ihlali
TCK Madde 286- Ses veya görüntülerin kayda alınması
TCK Madde 287- Genital muayene
TCK Madde 288- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
TCK Madde 289- Muhafaza görevini kötüye kullanma
TCK Madde 290- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
TCK Madde 291- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
TCK Madde 292- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
TCK Madde 294- Kaçmaya imkan sağlama
TCK Madde 295- Muhafızın görevini kötüye kullanması
TCK Madde 296- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
TCK Madde 297- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
TCK Madde 298- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
TCK Madde 299- Cumhurbaşkanına hakaret
TCK Madde 300- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
TCK Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
TCK Madde 302- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
TCK Madde 303- Düşmanla işbirliği yapmak
TCK Madde 304- Devlete karşı savaşa tahrik
TCK Madde 305- Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
TCK Madde 306- Yabancı devlet aleyhine asker toplama
TCK Madde 307- Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
TCK Madde 308- Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
TCK Madde 309- Anayasayı ihlal
TCK Madde 310- Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
TCK Madde 311- Yasama organına karşı suç
TCK Madde 312- Hükumete karşı suç
TCK Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan
TCK Madde 314- Silahlı örgüt
TCK Madde 315- Silah sağlama
TCK Madde 316- Suç için anlaşma
Milli Savunmaya Karşı Suçlar
TCK Madde 317- Askeri komutanlıkların gasbı
TCK Madde 318- Halkı askerlikten soğutma
TCK Madde 319- Askerleri itaatsizliğe teşvik
TCK Madde 320- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
TCK Madde 321- Savaş zamanında emirlere uymama
TCK Madde 322- Savaş zamanında yükümlülükler
TCK Madde 323- Savaşta yalan haber yayma
TCK Madde 324- Seferberlikle ilgili görevin ihmali
TCK Madde 325- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
TCK Madde 326- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
TCK Madde 327- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
TCK Madde 328- Siyasal veya askeri casusluk
TCK Madde 329- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
TCK Madde 330- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
TCK Madde 331- Uluslararası casusluk
TCK Madde 332- Askeri yasak bölgelere girme
TCK Madde 333- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
TCK Madde 334- Yasaklanan bilgileri temin
TCK Madde 335- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
TCK Madde 336- Yasaklanan bilgileri açıklama
TCK Madde 337- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
TCK Madde 338- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
TCK Madde 339- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
TCK Madde 340- Yabancı devlet başkanına karşı suç
TCK Madde 341- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
TCK Madde 342- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
TCK’da düzenlenen suçlar bunlardan ibarettir. TCK’da düzenlenen suçlar yukarıda belirtilen sistematik ve düzen içerisindedir.

Ceza Hukuku Kapsamındaki TCK’da Düzenlenen Suçlar ve Türk Ceza Kanununun Konusunu Teşkil Eden Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Yayınlar
TÜM YAZILAR »