Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Sosyal medyada paylaş:

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası konusundan evvel tanım yapmakta fayda var.Yediemin, hukuki durumu çekişmeli olan bir mal veya eşyanın, söz konusu ihtilaf sonuçlanıncaya dek kendisine bırakıldığı kişiye denmektedir. Yedieminlik sıfatını kazanmak için bazı koşullar vardır. Bu anlamda yedieminlik sıfatının kazanılmasını sağlayan hukuki işlem geçerli olmalıdır.

Yediemin hukuki anlamda ehliyete sahip olmalıdır. Yani yediemin, yaptığı görevin anlam ve sonuçlarını kavrama görevini haiz olmalıdır.

Yedieminin Yükümlülükleri Nelerdir?
Yedieminlik görevini üstlenen kişi, muhafaza etmekle yükümlü olduğu hukuki durumu çekişmeli olan bir mal veya eşyayı saklamak, koruma  ve kendisine teslim edildiği şeklinde muhafaza etmekle yükümlüdür. Bir başka deyişle malı, fiziki ve hukuki varlığı ile değerine yönelik risklerden uzak tutmakla yükümlüdür.Konuya ilişkin daha fazla hukuki ve cezai sorumlulukları öğrenmek için ” Yedieminin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu ” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Yediemin ya da muhafızın malı koruma ve olduğu gibi bırakma yükümlülüğünün süresi sınırlıdır. Bu anlamda malı yediemine teslim eden idare, göreve ilişkin süresini de belirlemek yetkisini haizdir.

Yedieminin bir diğer yükümlülüğü, muhafaza etmekle yükümlü olduğu şeyi kendisine resmen teslim işlemini gerçekleştiren yetkili makam, talep ettiğinde muhafazaya konu hacizli malı kendisine teslim olunan yerde teslim etmek veya hazır etmektir.

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu Nedir?
Muhafaza görenin kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 289. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, yedieminlik görevini suistimal suçunu işlemiş olur. Rehinli, hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunmak fiili suçun maddi unsurudur. Kural olarak muhafız veya yediemin istendiği anda malı geri vermeli ya da alınmaya hazır durumda bulundurmalıdır. Bu anlamda suç, hacizli, rehinli veya herhangi bir nedenle el konulmuş mallar hakkında işlenebilir.

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Cezası Nedir?
Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fakat suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

Yediemin esasen malın sahibi de olabilir. Örnek olarak A’nın mallarının haczedilmesi halinde hacze konu malların A’nın yanında bırakılması ve A’nın da bu mallar bakımından yediemin olarak görevlendirilmesi durumunda yediemin esasen mal sahibidir. Bu anlamda kişinin bu malın sahibi olması halinde,suçun temel şeklinin işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır.

El konulan Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması Suçu
Yediemin sıfatı bulunmayan kişilerin, soruşturma veya kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanması Türk Ceza Kanunu’nun 289. maddesinin dördüncü fıkrasında hüküm altına alınan suçu oluşturur ve anılan suç herkes tarafından işlenebilir. Zira suçun işlenmesi hususunda fail yönünden bir özellik aranmadığından özgü bir suç değildir. Bu anlamda bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yayınlar
TÜM YAZILAR »